Print Scale

Avro Vulcan Part 2 / 144-024 /
1. Vulcan B2 XL 444 of No. 617 Sqn, RAF Scampton, mid-1970s. 

2. Vulcan K2 XL 445 of No. 50 Sqn, RAF Waddington, 1983.

3. Vulcan B2 XM 602 of No. 1 Group, Giant Voice 1971, McCoy AFB, Florida, 1971.

4. Vulcan B2BS XM 610 of No. 44 Rhodesia Sqn, RAF Scampton, January 1969.

5. Vulcan B2 XL 391 of No 9 Sqn, RAF Waddington, 1976.

6. Vulcan B2 XJ 783 of No 35 Sqn, RAFScampton, September 1975.